Algemene Voorwaarden

Wij vragen uw aandacht voor de Algemene Voorwaarden van Kwartier Noord / Horecabedrijf gevestigd te Katlijk aan de W.A. Nijenhuisweg 7. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Kwartier Noord te leveren producten of te verrichten diensten op de locatie W.A. Nijenhuisweg 7 te Katlijk of op overeengekomen locatie van derden.

De Algemene Voorwaarden van Kwartier Noord zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Leeuwarden en wordt tevens gepubliceerd op de website www.kwartiernoord.nl/contact

Kwartier Noord kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 1. De partijen
1. Kwartier Noord, W.A. Nijenhuisweg 7 te Katlijk, nader ook te noemen “Kwartier Noord” of “wij”.
2. De opdrachtgever met wie een overeenkomst is aangegaan, nader ook te noemen “klant” of “u”.
3, Genodigden, nader ook te noemen “gast(en)”.

Artikel 2. Opties
Kwartier Noord kan u vrijblijvend een optie aanbieden betreffende datum, tijd en/of ruimte. De optie is van kracht gerekend vanaf de datum van verzending van de gewenste offerte. De optie geldt voor 5  dagen tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk staat vermeld in de offerte. Opties komen automatisch te vervallen indien Kwartier Noord geen reactie ontvangt van u op de offerte. Indien derden tussentijds een reservering willen maken voor dezelfde datum, tijd en/of ruimte zullen wij u hiervan op de hoogte stellen binnen de periode waar de optie van kracht is.

Artikel 3. Offerte
Indien Kwartier Noord een offerte aan u heeft uitgebracht, is deze bindend voor een periode van 5 dagen, gerekend vanaf de datum van verzending. Na 5 dagen komt het aanbod te vervallen, zonder dat daarvoor een nadere vermailing van Kwartier Noord nodig is. Elke aanspraak op datum, tijd en/of ruimte komt hiermee te vervallen. De termijn van de optie kan alleen afwijken wanneer anders wordt overeengekomen en schriftelijk staat vermeld in de offerte. Kwartier Noord verleent geen opties langer dan 14 dagen.

In een offerte uitgebracht door Kwartier Noord op naam van een natuurlijke personen worden de prijzen van te leveren producten of te verrichten diensten vermeld inclusief BTW. In een offerte uitgebracht door Kwartier Noord op naam van een rechtspersoon of vennootschap worden de prijzen van te leveren producten of te verrichten diensten vermeld exclusief BTW.

Artikel 4. Prijzen en eventuele wijzigingen
Kwartier Noord vermeld indicatieve drankprijzen in de offerte op basis van het prijspeil gerekend vanaf de datum van verzending van de offerte. Kwartier Noord voert 2x per jaar eventuele wijzigingen door voor dranken te weten op 1 januari en1 juli. Prijzen van hapjes, diners en workshops worden afgegeven op basis van menukaart. Ingeval van onvoorziene verhoging van kostprijsbepalende factoren zoals BTW aanpassingen of door bij derde ingehuurde activiteiten of materialen mag Kwartier Noord de in haar offerte vermelde prijzen dien overeenkomstig verhogen.

Artikel 5. Definitieve reservering
De optie wordt een definitieve reservering indien u mondeling, per email of per post een bevestiging geeft voor het gebruik maken van datum, tijd, ruimte en minimaal aantal personen. Kwartier Noord stuurt u ter bevestiging van deze overeenkomst een email toe. U bent verplicht de gegevens in deze bevestiging te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst, aan Kwartier Noord te melden. Na afloop van deze termijn wordt door Kwartier Noord als vaststaand aangenomen dat door de klant verstrekte gegevens van datum, tijd, ruimte en minimaal aantal personen juist zijn en de bevestiging voor reservering correct is opgemaakt. Mocht er in de opdrachtbevestiging geen specifieke omschrijving zijn opgenomen voor gereserveerde ruimte(s) en/of exclusiviteit van ruimte(s) kunt u hierop geen aanspraak maken. Kwartier Noord is gerechtigd ruimte(s) toe te kennen aan de klant passend bij groepgrootte van het gezelschap en de aard van de reservering. Indien in de offerte staat vermeld ontvangt u tevens voor de reservering een aanbetaling factuur van € 500,- als waarborgsom.

Artikel 6. Garantie afspraken
Voor een optimale voorbereiding dient u uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van uw reservering op te geven het aantal te verwachten gasten, keuze van gewenst menu of hapjes en andere zaken onder de verantwoording van Kwartier Noord alsmede uw tijdsplanning.

Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van uw reservering dient u de volgende definitieve gegevens per email door te geven:
– Het aantal gasten voor de nota bindend;
– Dieetwensen en allergieën;
– De aanvangstijd en tijdsbepaling ;
– Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen (indien van toepassing);
– De naam en adres voor verzending van de nota (indien van toepassing kostenplaatsnummer of referentie);
Kwartier Noord zal met grote zorg uw opdracht uitvoeren.

Artikel 7. Wijziging in groepsgrootte en tijdsplanning
Wijzigingen van meer dan 10% van de in de opdrachtbevestiging vermelde minimaal aantal personen worden tot 1 maand voorafgaand aan de bijeenkomst geaccepteerd. Indien een minimumtarief is vermeld in de opdrachtbevestiging zal dit minimale tarief in rekening worden gebracht ongeacht de wijziging. Indien een totaalprijs is vermeld voor een arrangement in de opdrachtbevestiging zal minimaal de totaalprijs in rekening worden gebracht ongeacht de wijziging. Wijzigingen in de tijdsplanning zoals vermeld in de opdrachtbevestiging kunnen alleen in samenspraak met Kwartier Noord worden gewijzigd. Indien deze wijziging akkoord is bevonden door Kwartier Noord ontvangt u hiervoor een aangepaste opdrachtbevestiging. Zolang u geen aangepaste opdrachtbevestiging heeft ontvangen van Kwartier Noord kunt u geen enkele aanspraak maken op op ventuele wijzigingen m.b.t. tot uw reservering. Bij wijzigingen minder dan 1 maand voor de bijeenkomst geldt het minimaal aantal personen zoals vermeld op de offerte/bevestiging. Kwartier Noord hanteert het laatst opgegeven aantal personen tenzij niets van de opdrachtgever verneemt.

Artikel 8. Sluitingstijd
Mocht u de locatie op de W.A. Nijenhuisweg nummer 7 willen benutten voor besloten workshop, diner of andere feestelijke gelegenheden, dan dient u ermee rekening te houden dat op de locatie aan de W.A. Nijenhuisweg  muziek kan worden gedraaid tot 24.00 uur met de daarbij geldende geluidsnormen opgelegd in VROM, activiteitenbesluit horeca 2008. Kwartier Noord schenkt dranken tot 00.30uur. Kwartier Noord werkt uitsluitend met eigen muzikale invulling. Het is niet toegestaan om eigen muzikale muziek invulling te verzorgen.

Kwartier Noord is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de klant of gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van de locatie van Kwartier Noord. De gast dient op eerste verzoek van Kwartier Noord de locatie te verlaten. Kwartier Noord  is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Kwartier Noord van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het Kwartiert Noord tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid / schade
Kwartier Noord heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Kwartier Noord is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de klant en/of haar gasten. Voor de activiteiten georganiseerd door derde ingehuurd door Kwartier Noord zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals opgesteld door de leverancier (derde). Bij eventuele schade en/of vermissing van door bij derde ingehuurd activiteiten of materialen zijn de algemene voorwaarden van de toeleverancier (derde) van toepassing.

Deelnemers aan de kookworkshop op de W.A. Nijenhuisweg nummer 7 dienen zich er ter degen van bewust te zijn dat zij zich op eigen risico in de keuken bevinden en met keukenapparatuur, messen, vuur, warme pannen en warme producten omgaan. Er is een eenvoudige EHBO doos is aanwezig en leidinggevend personeel is BHV gecertificeerd

Kwartier Noord is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Kwartier Noord is beperkt tot een bedrag van in het betreffende geval uit hoofde van de door Kwartier Noord gesloten verzekering wordt uitbetaald.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden / Betalingsverplichting
De optie wordt een definitieve reservering indien u mondeling, per email of per post een bevestiging geeft voor het gebruik maken van datum, tijd en/of ruimte. Kwartier Noord stuurt u ter bevestiging van deze overeenkomst een email toe. Met de reservering gaat u tevens de betalingverplichting aan ten aanzien van eventuele waarborgsom en tussentijdse betaling zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Kwartier Noord verstuurd voor een eventuele waarborgsom zoals vermeld in de opdrachtbevestiging een aanbetaling factuur toe van € 500,- voor het gereserveerd houden van datum, tijd en ruimte. Deze factuur dient te worden voldaan binnen 7 dagen. Kwartier Noord verstuurd voor een eventuele tussentijdse betaling zoals vermeld in de opdrachtbevestiging een tweede aanbetaling factuur toe van € 4.000,- als zijnde tweede aanbetaling voor van de reservering. Deze factuur wordt 30 dagen voor aanvang van de reservering verzonden en dient te worden voldaan binnen 14 dagen. Komt u de gestelde betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Kwartier Noord gerechtigd de levering van producten en/of verrichten dienst op te schorten. Indien betalingen binnen de in dit artikel  genoemde fatale termijn uitblijft bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Dranken geschonken bij reserveringen worden aan u middels een nacalculatie berekend en gefactureerd door middel van een gespecificeerde factuur. De totaal factuur dient aan het einde van de avond middels PIN /contant of binnen 48-uur middels internet bankieren te worden voldaan tenzij anders aangegeven op de offerte op, strikt binnen 14 dagen na factuur datum.

Overeenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Kwartier Noord is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 11. Waarborgsom en omzetgarantie
Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, en dienen uitsluitend tot zekerheid voor Kwartier Noord en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Kwartier Noord kan tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende Horecadiensten. Kwartier Noord mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Kwartier Noord onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het Kwartier Noord te betalen.

Artikel 12 Annulering
Indien u een reservering annuleert, dient u dit zo spoedig mogelijk aan Kwartier Noord schriftelijk bekend te maken. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

1. Bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de reservering brengt Kwartier Noord u 10% van
de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom is
voldaan middels een aanbetaling factuur voor het gereserveerd houden van datum, tijd en ruimte bestaande
uit een aanbetaling factuur van € 500,- wordt deze bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang niet
gerestitutioneerd. De annuleringskosten van 10% komen hiermee te vervallen.
2. Bij annulering meer dan 1 maanden voor aanvang van de reservering brengt Kwartier Noord u 25 % van
de reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom is
voldaan middels een aanbetaling factuur voor het gereserveerd houden van datum, tijd en ruimte bestaande
uit een aanbetaling factuur van € 500,- wordt deze bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang
verrekend met de annuleringskosten.
3. Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de reservering brengt Kwartier Noord u 75 % van de
reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom en/of
tussentijdse betaling is voldaan wordt deze bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang
verrekend met de annuleringskosten.
4. Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de reservering brengt Kwartier Noord u 100 % van de
reserveringswaarde zoals vermeld op de opdrachtbevestiging in rekening. Indien er een waarborgsom en/of
tussentijdse betaling is voldaan wordt deze bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang
verrekend met de annuleringskosten.

Boeking gemaakt door Kwartier Noord bij derde ten behoeve van uw reservering met daarbij horende annulering voorwaarden worden één op één doorberekend. Annuleert u binnen de 1 maand, dan wordt de gehele offerte in rekening gebracht, verminderd met de geoffreerde dranken.

Kwartier Noord zal niet kunnen worden aangesproken tot enige vergoeding van kosten als zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis kan voldoen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: niet of niet-tijdige leverantie door toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, brand, lekkage, stroomstoringen, diefstal en andere onvoorziene omstandigheden.

Definities
Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden van Kwartier Noord, en in de aanbiedingen en overeenkomsten, telkens het navolgende verstaan.

Kwartier Noord / Horecabedrijf
De vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten en lid is van Koninklijk Horeca Nederland.

Verlenen van horecadiensten
Het door een horecabedrijf verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

Gastheer / bevoegde personen
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met het horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

Gast / genodigde
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de algemene voorwaarden van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

Offerte
De offerte is een formele aanbieding van het verlenen van horecadiensten met bijbehorende prijzen en condities waarop een overeenkomst kan worden aangegaan.

Food / Eetmomenten
Het door een horecabedrijf verstrekken van spijs, hapjes of diner ongeacht warm of koud verzorgt door de eigen keuken of ingekocht bij derde. Waarde van de Food/  Eetmomenten wordt gebaseerd op het geoffreerde bedrag maal het aantal geoffreerde aantal gasten.

Horecaovereenkomst / reservering
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)
De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

Koninklijk Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat een
of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

Kurkengeld
Het bedrag verschuldigd ter zake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank.

Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten doorhet horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Waarborgsom / aanbetaling
Aanbetaling of waarborgsom is een zekerheid in de vorm van een deel van de overeengekomen omzet. Een bedrag om te zorgen dat de klant zijn verplichting nakomt om de gebruik te maken van gereserveerde datum, tijd en ruimte.